Nowy okres stypendialny 2018/2019

Nowy okres stypendialny 2018/2019

Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie Dział Stypendiów szkolnych, informuje, że interesanci w sprawie stypendiów szkolnych przyjmowani są w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, ul. Gdańska 69.

Wszystkich ubiegających się o prawo do stypendium szkolnego informuje się, że istnieje możliwość odbioru wniosków od 1 września 2018r.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do stypendium szkolnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2018r.

Do wniosku należy dołączyć Zaświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych w sierpniu 2018, tj .:

  • Zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie NETTO;
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy oraz wysokości otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych;
  • Zaświadczenie lub decyzja z Centrum Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wlicza się jednorazowych zasiłków (zasiłku celowego, obiadów) wypłaconych przez centrum Pomocy Społecznej;
  • Nakaz płatniczy luz zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych)
  • Wyroki sądowe dokumentujące wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenia od komornika o wysokości faktycznie otrzymywanych alimentach;
  • Odcinek renty/emerytury;
  • Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu osiągniętego na [podstawie działalności opodatkowanego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

WNIOSKODAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ PRZEDSTAWIĆ INFORMACJE O WSZYSTKICH DOCHODACH NETTO UZYSKANYCH W SIERPNIU 2018.

 

W sytuacji, gdy przyznane zostanie prawo do stypendium szkolnego osoba uprawniona zobowiązana jest niezwłocznie dostarczyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty (bilety miesięczne, faktury oraz rachunki wystawione imiennie na wnioskodawcę).