Informacje podstawowe

Dodatek osłonowy

Mieszkańcy Węgrowa mogą ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w następujący sposób:

 • Jeśli wniosek złożony zostanie do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między do dnia 2 grudnia 2022 r.
 • Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski w wersji papierowej o przyznanie dodatku osłonowego można składać od 10 stycznia 2022 r. w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie ul. Gdańska 69, bądź od dnia 05.01.2022 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek złożony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku.

400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

                 Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Centrum Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 69 lub dzwoniąc pod numer telefonu 25 792 22 07

oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000) i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.
(Dz. U. 2019 poz. 730) o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, adres e-mail: cps.wegrow@cps.wegrow.pl tel. 25 7922057
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:wegrow@twoj-abi.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego, co stanowi obowiązek prawny spoczywający na Administratorze wynikający z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
 4. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie itp.), lub bezterminowo (elektroniczne).
 5. Dane mogą być udostępniane innym Organom właściwym w celu prawidłowej realizacji ww. ustaw na podstawie przepisów prawa.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli nie narusza to przepisów krajowych lub UE) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku/podania bez rozpatrzenia.
 10. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej może pozyskiwać dane od podmiotów zobowiązanych na podstawie ustawy do udostępnienia danych osobowych
Skip to content