Nowy okres stypendialny 2019/2020

Nowy okres stypendialny 2019/2020

Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie Dział Stypendiów szkolnych, informuje, że interesanci w sprawie stypendiów szkolnych przyjmowani są w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, ul. Gdańska 69.
Wniosek wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2019r. Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.

Do wniosku należy dołączyć Zaświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych w sierpniu 2019, tj :

• Zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie NETTO;
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy oraz wysokości otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych;
• Zaświadczenie lub decyzja z Centrum Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wlicza się jednorazowych zasiłków (zasiłku celowego, obiadów) wypłaconych przez centrum Pomocy Społecznej;
• Nakaz płatniczy luz zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych)
• Wyroki sądowe dokumentujące wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenia od komornika o wysokości faktycznie otrzymywanych alimentach;
• Odcinek renty/emerytury;
• Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu osiągniętego na [podstawie działalności opodatkowanego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

WNIOSKODAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ PRZEDSTAWIĆ INFORMACJE O WSZYSTKICH DOCHODACH NETTO UZYSKANYCH W SIERPNIU 2019r.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

W sytuacji, gdy przyznane zostanie prawo do stypendium szkolnego osoba uprawniona zobowiązana jest niezwłocznie dostarczyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty (bilety miesięczne, faktury oraz rachunki wystawione imiennie na wnioskodawcę).

Skip to content