Informacje ogólne

 

Krystyna Tchórzewska: samodzielny referent ds. dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

nr tel.:  (0-25) 792 20 57   w. 26

Dodatki mieszkaniowe:
Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Kiedy przysługuje dodatek mieszkaniowy?

 

 • dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 160% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 110% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku,
 • jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego w art. 3 ust. 1, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę,
 • normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego  nie może przekraczać:
  1) 35 m2 – dla 1 osoby,
  2) 40 m2 – dla 2 osób,
  3) 45 m2 – dla 3 osób,
  4) 55 m2 – dla 4 osób,
  5) 65 m2 – dla 5 osób,
  6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2
 • normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzeka Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Jakie dokumenty należy przedłożyć?

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • Deklarację o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, zaświadczenia określające wysokość zarobków, zasiłków rodzinnych, alimentów, zaświadczenie z ZUS  (lub odcinki) pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych, dodatków kombatanckich, ryczałtów energetycznych, odcinki lub zaświadczenia potwierdzające wysokość pobieranych zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, wysokość pobieranych przez studentów stypendiów a w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno-rentowych, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złożenia stosownego oświadczenia.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (akt własności, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego, umowa najmu itp.).
 • Dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych opłat mieszkaniowych w m-cu, w którym składany jest wniosek.
 • Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku. Stosowne zaświadczenie można uzyskać w Starostwie Powiatowym przy ul. Piłsudskiego 23.
 • Prośbę o przekazywanie dodatku w całości na konto zarządcy, w sytuacji gdy wyraża się na to zgodę.
 • Dowód osobisty.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym na żądanie pracownika.
Skip to content