INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

odinspektor ds. świadczenia wychowawczego

Kierownik Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Pomocy Społecznej  w Węgrowie, ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, do zatrudnienia na stanowisko podinspektora ds. świadczenia wychowawczego dokonano wyboru następujących osób:

 

 1. Katarzyna Wąsowska
 2. Magdalena Ojdana

 

Uzasadnienie wyboru

 

Kandydatki spełniły wszystkie wymogi formalne oraz wykazały się największą wiedzą z zakresu znajomości przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Ponadto obydwie kandydatki znają obsługę systemu informatycznego do obsługi świadczeń rodzinnych SR firmy Sygnity.

 

 

Dariusz Koterba

Wyniki formalnej oceny ofert

Konkurs na podinspektora ds. świadczenia wychowawczego

Na ogłoszony Konkurs na podinspektora ds. świadczenia wychowawczego do CPS wpłynęły 44 oferty. Powołana Komisja rekrutacyjna, w dniu 14 marca 2016r. dokonała sprawdzenia złożonych ofert pod względem formalnym. Po analizie odrzucono 18 ofert z powodu braków formalnych. Do dalszego etapu dopuszczono 26 ofert. Wszystkie osoby zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach oceny formalnej oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Dariusz Koterba

Ogłoszenie o naborze

atrudnimy podinspektora ds. świadczenia wychowawczego

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

Kierownik Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie mieszczącym się przy  ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów

(2 etaty)

 

 1. Stanowisko pracy: Podinspektor ds. świadczenia wychowawczego

 

 1. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 

1)   obywatelstwo polskie,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   osoba nie karana za przestępstwo umyślne,

4)   wykształcenie: wyższe

5) kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

6)   nieposzlakowana opinia,

7)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

III. Dodatkowe wymagania dla kandydatów

 

1) preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,

2) doświadczenie w pracy z klientem,

3) posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność korzystania z przepisów prawa,

4) biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office.

5) znajomość systemu obsługującego świadczenia rodzinne SYGNITY

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

 

 • 1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego,
 • 2) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego,
 • 3) pobieranie informacji i zaświadczeń z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia,
 • 4) udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,
 • 5) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego świadczenia,
 • 6) przygotowywanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczenia wychowawczego,
 • 7) przetwarzanie danych osób korzystających ze świadczeń wychowawczych w komputerowej bazie danych (decyzje administracyjne, postanowienia, zawiadomienia, zaświadczenia),
 • 8) sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
 • 9) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • 10) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 • 11) prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
 • 12) prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • 13) ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum Pomocy Społecznej,
 • 14) udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • 15) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach zajmowanego stanowiska i obowiązujących przepisów,

 

 1. Wymagane dokumenty

 

1)  CV i list motywacyjny opatrzone własnoręcznym podpisem i klauzulą o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe umiejętności,

3)  kopie świadectw pracy,

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem,

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – opatrzone własnoręcznym podpisem,

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin składania dokumentów:

 

1) kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, ul. Gdańska 69 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,
u Pani Krystyny Tchórzewskiej lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Centrum Pomocy Społecznej) na adres CPS Węgrów w terminie do dnia 14.03.2016 r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. świadczenia wychowawczego w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie”

2) oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane,

3) termin otwarcia ofert 14.03.2016 r.,

4) kandydaci którzy spełnią wymogi formalne będą telefonicznie informowani o możliwości  przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej,

5) rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie w dniu 18.03.2016 r. od godz. 9:00

6) przebieg naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie,

7) wyniki naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Miasta Węgrów i stronie internetowej Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie,

8)  oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Dariusz Koterba

500+

Informacja

Powiadamiamy, iż na naszej witrynie, w dziale „Świadczenia rodzinne” zamieściliśmy szczegółowe informacje na temat świadczenia wychowawczego.

Dariusz Koterba

Skip to content