Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi: 528zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. (sierpień 2019r).

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
1. Rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2. Pełnoletniego ucznia,
3. Dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1. Całkowitego, lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, pomocy naukowych i stroju sportowego.
Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych przy rozliczaniu stypendium.
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Koszty muszą być uzasadnione i udokumentowane fakturą bądź rachunkiem wystawionym imiennie na imię i nazwisko pełnoletniego stypendysty, w przypadku niepełnoletniego ucznia na imię i nazwisko wnioskodawcy.

Formę stypendium określają stypendyści zaznaczając wybór we wniosku.

Stypendium szkolne płatne jest w:
1. Gotówką w punkcie kasowym
2. Przelewem na konto wnioskodawcy

Po uprzednim przedłożeniu w Centrum Pomocy Społecznej rachunków dokumentujących faktycznie poniesione wydatki.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

1. Wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do Centrum Pomocy Społecznej
2. Załącznika do wnioski potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia
3. Zaświadczenia o dochodach w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku tj.:
• Zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie NETTO;
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy oraz wysokości otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych;
• Zaświadczenie lub decyzja z Centrum Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wlicza się jednorazowych zasiłków (zasiłku celowego, obiadów) wypłaconych przez centrum Pomocy Społecznej;
• Nakaz płatniczy luz zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych)
• Wyroki sądowe dokumentujące wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenia od komornika o wysokości faktycznie otrzymywanych alimentach;
• Odcinek renty/emerytury;
• Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu osiągniętego na [podstawie działalności opodatkowanego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Stypendium nie przysługuje :

• Uczniom klas zerowych,
• Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Węgrowa
• Uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł/ rocznie
• Uczniom którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

Skip to content