Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.  Na dzień 01.09.2018r.  tj. kwoty 514 zł

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

 1. Rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 2. Pełnoletniego ucznia,
 3. Dyrektora szkoły. 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:  

 1. Całkowitego, lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, pomocy naukowych i stroju sportowego.

Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych przy rozliczaniu stypendium.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość. 

Koszty muszą być uzasadnione i udokumentowane fakturą bądź rachunkiem wystawionym imiennie na imię i nazwisko pełnoletniego stypendysty, w przypadku niepełnoletniego ucznia na imię i nazwisko wnioskodawcy.

Formę stypendium określają stypendyści zaznaczając wybór we wniosku.

Stypendium szkolne płatne jest w:  

 1.  Gotówką w punkcie kasowym
 2.  Przelewem na konto wnioskodawcy

Po uprzednim przedłożeniu w Centrum Pomocy Społecznej rachunków dokumentujących faktycznie poniesione wydatki.

W przypadku braku rachunków lub faktur jest możliwość realizacji stypendium na przyznaną kwotę w określonym przez Centrum Pomocy Społecznej sklep. W sytuacji takiej stypendysta otrzymuje towar, a Centrum Pomocy Społecznej przelewa kwotę stypendium na konto sprzedającego w terminie do 14 dni roboczych od dokonanego zakupu.

W przypadku wyboru tej formy wypłaty stypendium należy zgłosić się do Centrum Pomocy Społecznej aby uzyskać zgodę na taka formę rozliczenia.

Łączna kwota przelewu nie może być wyższa niż kwota przyznanego stypendium, w przypadku przekroczenia tej kwoty wnioskodawca pokrywa różnice miedzy wartością towaru, a przyznaną kwotą ze środków własnych.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:  

 1. Wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do Centrum Pomocy Społecznej
 2. Załącznika do wnioski potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia
 3. Zaświadczenia o dochodach w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku tj.:
  • Zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie NETTO;
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy oraz wysokości otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych;
  • Zaświadczenie lub decyzja z Centrum Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wlicza się jednorazowych zasiłków (zasiłku celowego, obiadów) wypłaconych przez centrum Pomocy Społecznej;
  • Nakaz płatniczy luz zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych)
  • Wyroki sądowe dokumentujące wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenia od komornika o wysokości faktycznie otrzymywanych alimentach;
  • Odcinek renty/emerytury;
  • Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu osiągniętego na [podstawie działalności opodatkowanego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne. 

Stypendium nie przysługuje :

 • Uczniom klas zerowych,
 • Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Węgrowa
 • Uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł/ rocznie
 • Uczniom którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.