Informacje ogólne

Informacje ogólne

Ojdana Magdalena: podinspektor ds. świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Piekarska Katarzyna: podinspektor ds. świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Przyborek Aneta: referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Wakulicz Ewa:  starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Gałys Agnieszka:  samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Piotrowska Anna:  referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

                                    nr tel.:  (0-25) 792 22 07     

 

ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

  1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
  3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
  4. Świadczenie rodzicielskie

 

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

– do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

– jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

– przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,  zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,  z 2007r. Nr 120, poz.818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

UWAGA!

W przypadku zmiany liczby członków rodziny (urodzenie dziecka, usamodzielnienie dziecka, rozwód, separacja, śmierć itd.), uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, należy fakt ten niezwłocznie zgłosić organowi wypłacającemu zasiłek. Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami.