Informacje ogólne

Informacje ogólne

Przyborek Aneta: starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Gałys Agnieszka:  starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Wańtusiak Monika:  starszy referent ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

                                    nr tel.:  (0-25) 792 22 07     

ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

  1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
  3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
  4. Świadczenie rodzicielskie

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

– do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

– jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

– przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,  zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,  z 2007r. Nr 120, poz.818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  UWAGA! W przypadku zmiany liczby członków rodziny (urodzenie dziecka, usamodzielnienie dziecka, rozwód, separacja, śmierć itd.), uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, należy fakt ten niezwłocznie zgłosić organowi wypłacającemu zasiłek. Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000) i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 730) o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie informuje, że

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, adres e-mail: cps.wegrow@cps.wegrow.pl tel. 25 7922057

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:wegrow@twoj-abi.pl

3. Dane będą przetwarzane w związku z wymogiem ustawy w celu realizacji:
– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) na podstawie art. 29 ww. ustawy;
– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.) na podstawie art. 22 ww. ustawy;
– ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm. ) na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
– ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) na podstawie art. 24 ww. ustawy
– ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) na podstawie art. 8 ust.7 i art. 10 ust.13 ww. ustawy.
– ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm. ) na podstawie art. 7 ww. ustawy

4. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych
(kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie itp.), lub bezterminowo (elektroniczne).

5. Dane będą przetwarzane bezterminowo w przypadku świadczeń ciągłych.

6. Dane mogą być udostępniane innym Organom właściwym w celu prawidłowej realizacji ww. ustaw na podstawie przepisów prawa.

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku/podania bez rozpatrzenia.

11. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej może pozyskiwać dane od podmiotów zobowiązanych na podstawie ustawy do udostępnienia danych osobowych

Skip to content