Ogłoszenie o naborze

atrudnimy podinspektora ds. świadczenia wychowawczego

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

Kierownik Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie mieszczącym się przy  ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów

(2 etaty)

 

 1. Stanowisko pracy: Podinspektor ds. świadczenia wychowawczego

 

 1. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 

1)   obywatelstwo polskie,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   osoba nie karana za przestępstwo umyślne,

4)   wykształcenie: wyższe

5) kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

6)   nieposzlakowana opinia,

7)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

III. Dodatkowe wymagania dla kandydatów

 

1) preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,

2) doświadczenie w pracy z klientem,

3) posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność korzystania z przepisów prawa,

4) biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym pakietu Microsoft Office.

5) znajomość systemu obsługującego świadczenia rodzinne SYGNITY

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

 

 • 1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego,
 • 2) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego,
 • 3) pobieranie informacji i zaświadczeń z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia,
 • 4) udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,
 • 5) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego świadczenia,
 • 6) przygotowywanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczenia wychowawczego,
 • 7) przetwarzanie danych osób korzystających ze świadczeń wychowawczych w komputerowej bazie danych (decyzje administracyjne, postanowienia, zawiadomienia, zaświadczenia),
 • 8) sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
 • 9) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • 10) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 • 11) prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
 • 12) prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • 13) ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum Pomocy Społecznej,
 • 14) udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • 15) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach zajmowanego stanowiska i obowiązujących przepisów,

 

 1. Wymagane dokumenty

 

1)  CV i list motywacyjny opatrzone własnoręcznym podpisem i klauzulą o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe umiejętności,

3)  kopie świadectw pracy,

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem,

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – opatrzone własnoręcznym podpisem,

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin składania dokumentów:

 

1) kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, ul. Gdańska 69 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,
u Pani Krystyny Tchórzewskiej lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Centrum Pomocy Społecznej) na adres CPS Węgrów w terminie do dnia 14.03.2016 r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. świadczenia wychowawczego w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie”

2) oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane,

3) termin otwarcia ofert 14.03.2016 r.,

4) kandydaci którzy spełnią wymogi formalne będą telefonicznie informowani o możliwości  przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej,

5) rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie w dniu 18.03.2016 r. od godz. 9:00

6) przebieg naboru na wolne stanowisko urzędnicze prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie,

7) wyniki naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Miasta Węgrów i stronie internetowej Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie,

8)  oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Dariusz Koterba