Wyniki formalnej oceny ofert

Konkurs na podinspektora ds. świadczenia wychowawczego

Na ogłoszony Konkurs na podinspektora ds. świadczenia wychowawczego do CPS wpłynęły 44 oferty. Powołana Komisja rekrutacyjna, w dniu 14 marca 2016r. dokonała sprawdzenia złożonych ofert pod względem formalnym. Po analizie odrzucono 18 ofert z powodu braków formalnych. Do dalszego etapu dopuszczono 26 ofert. Wszystkie osoby zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach oceny formalnej oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Dariusz Koterba