Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

Zdarzenia losowe uprawniające do ubiegania się prawa do zasiłku szkolnego:

  • Śmierć rodzica lub prawnego opiekuna
  • Klęska żywiołowa
  • Wydatki związane z długotrwałą chorobą ucznia oraz członka rodziny,
  • Inne szczególne okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie zamieszkujący na terenie Węgrowa, u których zaistniało jedno z w/w zdarzeń.

Wniosek wraz z dokumentem potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego należy złożyć w Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia.

Skip to content